من و تمامی همکاران خود را ملزم به اصول زیر می دانیم:

تمامی همکاران باید به این موارد توجه داشته باشند:

  • تمامی همکاران در بخش های مشاوره و رواندرمانی دارای مدرک تحصیلی معتبر کارشناسی ارشد و یا دکتری باشند.
  • تمامی همکاران رویکرد مشخص علمی داشته و به آن مسلط باشند.
  • تمامی همکاران خود درمان گرفته یا در حال درمان گرفتن باشند.
  • علم و اخلاق را در بالاترین اولویت کاری خود قرار دهیم.
  • اصول اخلاقی حرفه روانشناسی و روانپزشکی را رعایت کنیم.

شما خود را در برابر ما مسئول بدانید با رعایت قوانین زیر:

لطفا شما هم این موارد را رعایت کنید:

  • اگر از ما رضایت داشتید، ما را به دیگران معرفی کنید.
  • قوانین زمانی و کاری ما را که با شروع فرآیند توضیح داده می شود، محترم شمرده و اجرا کنید.
  • تکالیف درمانی خود را انجام دهید.
  • آنچه در گروه درمانی می گذرد و صحبت های دیگران در کلاسهای روانشناسی را خارج از کلاس ذکر نکنید.

با تشکر؛ دکتر شیرین زاده.